بررسی جامع صحت اطفال

در طول دوران مکتب داکتر دو بار محصل را معاینه می کند و به همراه معلم صحت، سلامت محصل را مورد بررسی قرار می دهد. چون در این موارد صحت طفل کامل بررسی می شود، ما اسم آن را "بررسی صحت جامع اطفال" می گزاریم. بررسی صحت جامع اطفال برای محصلین صنف 3 و 9 در نظر گرفته شده است.

در بررسی صحت جامع اطفال موارد زیر توسط معلم صحت مورد ارزیابی قرار می گیرد:
1- اندازه گیری قد و وزن، علامت گزاری چارت رشد
2- ارائه فرم صحت برای والدین متعلمین صنف 3 و ارائه فرم صحت برای متعلمین صنف 9
3- اندازه گیری فشار خون، بینایی سنجی و شنوایی سنجی
4- تنظیم گزارش معلمان و والدین از سلامت روانی و جسمی کودک در فرم صحت
5- کنترل و تنظیم کارت واکسیناسیون

در بررسی صحت جامع اطفال موارد زیر توسط داکتر مکتب مورد ارزیابی قرار می گیرد:
1- تشخیص و پیگیری مشکلات یادگیری محصل
2- تشخیص و تنظیم برنامه درمانی مشکلات ستون فقرات از قبیل اسکولیوز
3- بررسی مشکلات روانی و رفتاری محصل و والدین محصل
4- آگاهی رسانی و تنظیم برنامه های آموزشی صحت مکاتب برای معلمان
5- بررسی مشکلات یافت شده در بررسی صحت توسط معلم صحت
6- معاینه عمومی طفل شامل قلب، شش، پوست

بررسی مختصر صحت اطفال

برنامه "بررسی صحت مختصر" برای شاملین صنف های 1، 5 و 7 در نظر گرفته شده است.

در بررسی صحت مختصر اطفال معلم صحت / مربی بهداشت موارد ذیل را مربوط به صحت اطفال مورد بررسی قرار می دهد:
1- قد، وزن، بینایی، شنوایی، فشار خون
2- حالت ستون فقرات، رشد سلامت بدن
3- تنظیم فرم صحت. این فرم توسط والدین و معلمین پر می شود. برای صنف 1و 5 معلمین نظر شاگردان را در فرم می نویسند، اما متعلمین صنف 7 خودشان قادرند تا فرم را پر کنند.
4- کنترل کارت واکسیناسیون در مورد شاگردان صنف اول، ارجاع برای تکمیل واکسیناسیون در صورت نیاز
5- کنترل چارت رشد کودک و سلامت کودک، ارجاع به داکتر در صورت نیاز، هماهنگی با معلمین و والدین برای رفع مشکلات در صورت نیاز.

 

جدول زمان بندی چک صحی اطفال در مکتب

صنف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
معاینه داکتر
   
X
         
X
معاینه مربی صحت
X
 
X
 
X
X
 
X
پر کردن فرم صحت توسط شاگرد
X
     
X
 
X
 
X
پر کردن فرم صحت توسط والدین
X
 
X
 
X
       
اندازه گیری قد و وزن
X
 
X
 
X
X
X
 
X
حالت ستون فقرات
X
 
X
 
X
X
X
 
X
بینایی
X
 
X
 
X
 
X
 
X
شنوایی
X
 
X
 
X
 
X
 
X
دید رنگ ها
           
x
   
فشار خون
X
 
X
 
X
 
X
 
X
واکسیناسیون
v1
     
v2
       
سلامت رشد بدن
X
 
X
 
X
X
X
X
X
آزمایش ساده خون
                 
مشاوره روانشناس
                 
Compilation by Dr. Samad Ali Moradi, According to Finnish pedagogical and healthcare references, finnish education guidelines and author work experience.