عفونت گوش میانی

►گوش درد شدید، تب، علائم عفونت تنفسی
►ماستوئیدیت، آبسه مغزی، مننژیت
►پاره گی پرده صماخ، کاهش شنوایی
►آنتی بیوتیک، سوراخ کردن پرده صماخ، لوله گذاری
►تمپانومتری آزمایش قابلیت گذردهی و مقاومت پرده صماخ و گوش میانی در برابر صوت می باشد. در کودکان کم سن و سال در تشخیص ضایعات پرده گوش و گوش میانی، ارزش فراوانی دارد
►در صورت بسته بودن شیپور استاش تمپانوگرام فشار منفی را نشان خواهد داد

برخی از علل کاهش شنوایی در اطفال

►زمینه ارثی
►عفونت باکتریایی گوش
►عفونت ویروسی مثل اوریون
►مصرف داروهای مخرب سیستم شنوایی
►خیلی نادر: اختلالات متابولیسمی مثل بیماری های کلیوی و کم کاری تیروئید
►کاهش شنوایی انتقالی/ کاهش شنوایی عصبی
►ارزیابی شنوایی در کودکان به علت اهمیت آن در یادگیری مهم است. دقیقترین روش آزمایش شنوایی در این گروه سنی بررسی آستانه شنوایی با ارزیابی پاسخ به تحریک ساقه مغز می باشد

شنوایی سنجی با تون خاص

►متداولترین روش شنوایی سنجی در کلینیک
►قادر به تشخیص میزان، نوع، شکل، یک طرفه یا دو طرفه بودن و قرینگی کم شنوایی است
►با استفاده از دستگاه اودیومتر، اصواتی با فرکانس های مختلف برای فرد ارائه شده و آستانه های شنوایی برای انتقال هوایی و انتقال استخوانی بطور جداگانه اندازه گیری و به ترتیب توسط خطوط ممتد و نقطه چین بهم متصل می شوند
►صفر مبنا در ادیومتری حدی است که با آزمایش گوش افراد طبیعی به درست آمده است. یعنی اگر فرد معاینه شونده صوتی را با شدت 10- دسی بل می شنود، یعنی در آن فرکانس، صوت را بهتر از فرد میانگین می شنود
►مهمترین طیف شنوایی مربوط به گفتار، بین فرکانس 300-3000 هرتز قرار دارد ولی یک گوش ایده آل صوت را در محدوده 200-20000 هرتز می تواند بشنود
►بیشترین حساسیت گوش انسان در فرکانس 1000 هرتز است

ادیوگرام

►آزمون در هفت فرکانس از 250 تا 8000 هرتز مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب که در فرکانس مورد نظر، صوت با شدت بالا پخش می شود تا بیمار آنرا بشنود، سپس به تدریج شدت صوت در همان فرکانس پایین آورده می شود تا فرد دیگر نشنود و این آستانه شنوایی فرد در فرکانس مذکور است.
►هدایت هوایی و استخوانی در آستانه شنوایی اندازه گیری می شود
►اگر آستانه شنوایی از 25 دسی بل بالای صفر بیشتر نباشد، شنوایی طبیعی است
►دارای دو ستون است. ستون عمودی شدت صوت را بر حسب دسی بل نشان می دهد. در این ستون عدد صفر بیانگر حداقل شدت صوتی است که بیش از نیمی از افراد نرمال می توانند بشنوند.
►انتقال هوایی را با خط ممتد و انتقال استخوانی را با نقطه چین ترسیم می کنند. گوش راست را با رنگ سرخ و گوش چپ را رنگ آبی نشان می دهند.
►در شنوایی نرمال دو خط بر هم منطبق هستند و در نمودار هر دو بالای

شنوایی سنجی گفتاری

بجای صدای خالص از صداهای گفتاری (کلمات) استفاده می شود. شامل دو قسمت است:
- آستانه درک گفتار: سطحی است که در آن فرد شنونده باید بتواند 50 درصد از کلمات یک لیست دو سیلابی مشخص را تکرار کند
- توانایی تفکیک گفتار: با استفاده از یک لیست کلمات تک سیلابی انجام می شود. در تشخیص کاهش شنوایی عصبی کمک می کند.

Compilation by Dr. Samad Ali Moradi, According to Finnish pedagogical and healthcare references, finnish education guidelines and author work experience.