آثار مربوط به تربیت با نقش ریاستی والدین

*فرمان پذیری کودک
*والدین خشک
*مذاکره و چانه زنی نه!
*مجازات و تنبیه
*بچه امکان ابراز وجود و تمرین مذاکره و چانه زنی را پیدا نمی کند
*تربیت بر اساس نیازهای کودک شکل نمی گیرد
*سرپرست می پندارد که این نحوه تربیت به نفع کودک است اما در حقیقت رفتارش بر اساس رفع نیازهای خودش است

آثار مربوط به تربیت با نقش ریاستی کودک

*آزادی کودک
*برآورده کردن خواسته های شخصیتی خودش
*سرپرست کودک را راهنمایی نمی کند
*کودک و سرپرست در سطحی مساوی
*کودک رئیس است
*توجه کردن به دیگران را یاد نمی گیرد
*سرپرست تا حدودی بی مسئولیت است
*مرزهایی برای کودک وجود ندارد... امنیت کاهش می یابد

ویژگی های روش تربیت با راهنمایی

*رفتار متقابل متناسب
*توجه
*نظرات هر دو طرف
*رهبری طبیعی والدین
*مراقبت و مسئولیت والدین
*علاقه، راهنمایی
*مقررات، مرزها، انتظارات، قراردادها
*اعتماد به مهارت های کودک
*تشکر، تشویق
*حق محوری و منطق محوری
*لازم نیست که والدین، عالی و کامل باشند
*والدین تلاش در رشد و پیشرفت مهارت های تربیتی خود دارند
*والدین باید بهانه گیری کودک را تحمل کنند و بپذیرند
*هم باید با کودک فعالیت آموزشی نمود و هم خوب است که هیچ کاری نکرد!

کودک به عنوان یادگیرنده

*کودک به طور ذاتی علاقمند به یادگیری و مشتاق به فهمیدن موضوعات اطرافش است
*موضوع مورد علاقه کودک را با مشاهده، گوش دادن و مصاحبت می توان فهمید
*مقایسه باعث ایجاد انگیزه می گردد
*بچه به بهترین وجه با مشاهده و انجام دادن یاد می گیرد
*به کودک فهمانده شود که میزان یادگیری به خود او بستگی دارد
*به تصویر کشیدن روند یادگیری
*یادگیری نیاز به تکرار دارد*کودک به کسب تجربه و حس موفقیت نیاز دارد
*پشتیبانی از یادگیری
*تقویت اعتماد به نفس
*در هنگام تجربه شکست، والدین دلداری می دهند و تشویق به تلاش دوباره می کنند
*والدین در عمل باید الگو باشند

Compilation by Dr. Samad Ali Moradi, According to Finnish pedagogical and healthcare references, finnish education guidelines and author work experience.