12 months ago

Unemployment, Corruption and Insecurity in Afghanistan

تاثیر بیکاری بر افزایش فساد اداری و ناامنی در افغانستان، نویسنده: سید خیبر نظامی

بیکاری یکی از واژه های پر کاربردی است که در افغانستان وجود دارد، امروز سعی می کنیم تا تعریف بهتری از بیکاری را بیان کرده و عوارض‌ و پیامد های فردی و اجتماعی آن را بر کشور واضح سازیم. «بیکاری» وضعیتی است که در آن گروهی از اجتماع دارای قدرت لازم کار، تحصیلات و مهارت ها می باشند ولی با تمام این ویژه گی ها برای انان کار داده نمی شود. و بنا بر تعریف دفتر بین‌المللی کار، تمام افرادی که در یک روز معین در جستجوی کار اند اما با وجود داشتن توان برای انجام کار موفق به کسب کار نمی‌شوند، آن وضعیت را واژهِ بیکاری می نامند. بیکاری عوارض و پیامدهای منفی زیاد از نظر فردی و هم از نظر خانوادگی و اجتماعی در پی دارد؛ اما اینجا از کم‌ترین آن یاد می نمایم: برای بیشتر...

http://bit.ly/2iT8H0T