5 months ago

Killed and injured 40 people in Baghlan

As a result of the deviation of a passenger car from the road, 41 people were killed and injured in Doshi district.

در نتیجه انحراف یک موتر مسافربری از جاده در ولسوالی دوشی 41 تن کشته و زخمی شده اند.

در این رویداد خونین 14 تن بشمول 6 مرد 6 زن و 2 کودک کشته شده و 26 تن دیگر بشمول زنان و کودکان زخم برداشته اند.

این موتر مسافربری نوع 404 از طرف کابل به طرف شهر مزار شریف در حرکت بود وعلت این رودیداد بی احتیاطی راننده گفته شده است.