2 years ago

Healthy child, Happy child

A new study suggests that a simple solution for the impulsive child is physical activity. Photos from our institute winter progrom 2017-2018. (Innovation in Education for Afghanistan Institute)

در تصویر دانش آموزان در حال آماده شدن برای مسابقه دوش می باشد .استفاده از ورزش در بخش آموزش به بالا بردن روحیه شاگرد ، اعتماد به نفس شاگرد و تصمیم گیری او در اشتراک در برنامه های جمعی کمک به سزایی می کند و همین طور با میتود و قوانین بازی آشنا می شوند.